Investor relations

  • Højgaard Holding, A-aktier HOEJ A DK0010255892
  • Højgaard Holding, B-aktier HOEJ B DK0010255975
  • Monberg & Thorsen, B-aktier  MT B DK0010224310

De to virksomheder og dermed MT Højgaard-koncernen har fokus på overholdelse af oplysningsforpligtelser og andre regler for børsnoterede virksomheder.

Koncernen ønsker at orientere investorer, analytikere, medier og andre interessenter åbent, retvisende og fyldestgørende om koncernens forhold, herunder særligt opnåede resultater og den planlagte og forventede udvikling. Der tilstræbes et stabilt højt informationsniveau, aktiv distribution af nyheder samt ligelig adgang til information.

Formålet er at styrke og vedligeholde kendskabet og tilliden til koncernen med henblik på:

  • at sikre det bedst mulige grundlag for beslutninger om køb og salg af ejervirksomhedernes aktier og dermed for prisdannelsen på disse
  • at fremme en tilfredsstillende omsættelighed i aktierne (likviditet)

Samtidig tilstræbes det, at koncernens andre interessenter kan forholde sig til koncernen på et veloplyst grundlag. Det gælder særligt kunder, samarbejdspartnere samt nuværende og potentielle medarbejdere, men også øvrige interessenter som fx myndigheder og medier.

Koncernens kommunikation tilrettelægges og gennemføres, så de to børsnoterede ejervirksomheder overholder deres oplysningsforpligtelser i forhold til aktiemarkedet samtidig med, at den understøtter koncernens relationer til de øvrige interessenter.

Da aktiviteterne i koncernen er den overvejende del af aktiviteten i de to ejervirksomheder, udgår kommunikationen herom fra koncernen, og den tilrettelægges og gennemføres i samarbejde mellem koncernen og ejervirksomhederne. De to ejervirksomheders kommunikation om koncernen er ens.

Der informeres løbende om udviklingen i koncernen i form af selskabs- og pressemeddelelser, lige som koncernen på hjemmesiden her stiller omfattende historisk, aktuel og retningsgivende information til rådighed for alle interessenter.

Koncernen og begge ejervirksomheder offentliggør økonomisk kommunikation, selskabsmeddelelser og det meste af den øvrige kommunikation på såvel dansk som engelsk.

Økonomisk kommunikation

Koncernens og ejernes kommunikation om selskabernes økonomiske udvikling – herunder års- og delårsrapporter – tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med reglerne for børsnoterede virksomheder.

Kommunikation om nyheder

Kommunikationen om den løbende udvikling i koncernen varetages i overensstemmelse med oplysningsforpligtelserne i Værdipapirhandelsloven, de dertil relaterede bekendtgørelser og Nasdaq OMX Copenhagens Udstederregler.

I forbindelse med offentliggørelse af væsentlige nyheder oplyses det, om de giver anledning til ændringer af tidligere offentliggjorte forventninger til den økonomiske udvikling. I givet fald vil forventningerne blive opdateret. En nyhed kan være omfattet af oplysningsforpligtelserne, også selv om den er ledsaget af en vurdering af, at den ikke giver anledning til at ændre forventningerne.

Det centrale kriterium for offentliggørelse af en selskabsmeddelelse er, om den pågældende nyhed vurderes at have potentiale til at påvirke udbuddet eller efterspørgslen efter ejervirksomhedernes aktier og dermed prisdannelsen på disse. Den forventede økonomiske virkning af nyheden er altså ikke i sig selv afgørende.

Hvis en selskabsmeddelelse ikke vurderes at være påkrævet eller hensigtsmæssig, men hvor andre hensyn – herunder kommercielle og omdømmemæssige – tilsiger det, kan offentliggørelse ske i form af en pressemeddelelse.

I forbindelse med nye ordrer informerer koncernen via de to ejervirksomheder i form af selskabsmeddelelser efter en konkret vurdering under hensyn til oplysningsforpligtelser, kommercielle interesser og kontraktlige forhold, idet der tages udgangspunkt i følgende supplerende hensyn.

Der oplyses altid om nye kontrakter som er:

  •  udtryk for væsentlige kommercielle eller strategiske ændringer
  • er på 350 mio. kr. eller derover

Dialog med aktiemarkedet

Ud over skriftlig kommunikation står repræsentanter fra ledelserne i koncernen og de to ejervirksomheder til rådighed for samtaler og møder med investorer, aktieanalytikere og medier.

I en periode på tre uger før planlagte offentliggørelser af regnskabsmeddelelser eller andre væsentlige selskabsmeddelelser belyser koncernen eller de to ejervirksomheder ikke den markedsmæssige og økonomiske udvikling og stilling. I denne periode kommenteres analyserapporter ikke, og ledelserne afholder ikke investormøder og lignende.

Elektronisk kommunikation

Såvel koncernen som de to ejervirksomheder tilbyder en e-mail-tjeneste til alle interesserede. Ved tilmelding til denne tjeneste opnås den hurtigst mulige orientering om udviklingen i virksomhederne.

De to ejervirksomheder opfordrer aktionærerne til at lade deres aktier notere på navn i de pågældende virksomheders aktiebøger, hvorved aktionærerne via e-mail modtager orientering om generalforsamlinger i virksomhederne.

Se også

CSR-rapportering

Find vores rapporter vedrørende corporate social responsibility (CSR)i MT Højgaard-koncernen her og download dem som pdf.

Læs mere

CSR-rapportering

Find vores rapporter vedrørende corporate social responsibility (CSR) i MT Højgaard-koncernen og download dem som pdf.

Læs mere

Global Compact

MT Højgaard-koncernen er tilsluttet FN’s Global Compact.

Læs mere