Veje og trafikanlæg

Geometrisk design

Vi tilbyder rådgivning i forbindelse med geometrisk udformning af alle typer vejanlæg. Vi projekterer også skiltning og afmærkning i forbindelse med såvel permanente anlæg som trafikomlægninger og vejarbejder. Vejanlæg og tilhørende jordarbejder kan modelleres i 3D, hvilket både giver en hurtigere og mere præcis mængdeberegning, og som også kan lægges til grund for GPS maskinstyring. Trafiksikkerhed er et grundlæggende fokus i vores projektering. Alle trafikanttyper skal kunne færdes sikkert, både under arbejdets udførelse og efterfølgende. Det samme skal de entreprenører der arbejder på stedet.

Udarbejdelse og granskning af udbudsmateriale

Vi udarbejder udbudsmateriale omfattende projekttegninger, arbejdsbeskrivelser, mængdeopgørelse og afregningsgrundlag samt udbudskontrolplaner, PSS, m.v. Vi kan også tilbyde granskning af udbudsmateriale som assistance i tilbudssituationer.

Tilsyn med vejarbejder

Vi foretager tilsyn med vejarbejder. Et fagligt kompetent tilsyn medvirker til at minimere risikoen for fejl og mangler i anlægsarbejdet. Korrekt afmærkning af vejarbejdet højner sikkerheden for såvel trafikanter som entreprenøren på stedet, og optimerer fremkommelighed for både biler, cyklister og fodgængere.

Inspiration og sparring

Har dit projekt grænseflader til eksisterende eller kommende vejinfrastruktur, eller har du spørgsmål omkring adgangs– og byggepladsveje, er du velkommen til at kontakte os for inspiration og sparring.