Geotekniske undersøgelser og rådgivning

Hvis der allerede findes en projektundersøgelse, vurderer vi, hvordan de eksisterende data udnyttes bedst muligt, og om det er nødvendigt at foretage supplerende geotekniske undersøgelser. I denne forbindelse tilbydes der også belastningsforsøg, både design, tolkning og med mulighed for optimering af fundamentsdesignet.

Byggegruber, kajanlæg, pæle, totalstabilitet og projektering

Vi projekterer byggegruber og kajanlæg og vurderer totalstabilitet for forankrede konstruktioner og skråninger ved hjælp af 2D-programmer. Herudover foretager vi dimensionering af permanente konstruktioner som fundamenter og øvrige elementer påvirket af jordtryk, både til lands og til vands. Hvor jordbundsforholdene kræver det, projekteres med pæle, både almindelige pæle og offshore-pæle. Inden for pæle tilbydes endvidere rammeanalyser og bæreevneeftervisning baseret på rammejournaler og målinger.

Funderingsforhold

Vi foretager kortlægning af eksisterende bygningers funderingsforhold i forbindelse med renovering eller ved behov for sikring af nabobygninger.

Kranfundering og anlæg til grundvandssænkning

Inden opstart på byggepladsen kontrolberegnes kranfunderingen, og grundvandssænkningsanlægget dimensioneres.