Afvanding og kloakering

Vores afvandingsingeniører har indblik i de danske vejregler og jernbanenormer.

Vi har lavet afvandingsprojekter for Banedanmark og for flere storkøbenhavnske kommuner. Under hele projekteringsfasen bliver der holdt tæt kontakt til bygherren, og vi kan stå for at indhente de nødvendige tilladelser hos myndighederne.

3D-modellering

Afvanding projekteres i 3D, hvilket gør det muligt at visualisere afvandingssystemet og dermed gøre det nemmere at identificere mulige konflikter med andre konstruktioner. Derudover giver det en hurtigere og mere præcis mængdeberegning.

Pumpebrønde, udskillere og regnvandsbassiner

Herudover dimensionerer vi regnvandsbassiner, hvor terrænforhold, de eksisterende ledningers placering eller opstuvning nødvendiggør dette, eller hvor der stilles særlige krav til spildevandets sammensætning eller til afløbsmængde. Regnvandsbassinerne bliver udformet som enten tørt eller vådt anlæg alt efter lokalområdets ønsker.

Nedsivningsanlæg

I kloakerede områder eller i områder med utilstrækkelige aflednings-forhold, undersøger vi via geotekniske undersøgelser muligheden for nedsivning af regnvand. Hvis jordforholdene er til det, så laver vi lukket bassin med plastikkassetter. Er jordforholdene ikke optimale, udfører vi vådt eller tørt regnvandsbassin (LAR-anlæg) med overløb til offentlige afløbssystemer via for eksempel brønde med indbygget mængdebegrænser. Se klimatilpasning 

Ledelse og tilsyn

Under udførelsen af afvandingsprojekter tilbyder vi tilbudsprojektering, detailprojektering, projekteringsledelse, ekstern kvalitetssikring og byggetilsyn.

Se også

Sankt-Annæ

Bassin under Sankt Annæ Plads

Med det nye bassin under Sankt Annæ Plads forhindres kloakvand i at løbe direkte ud i Københavns Havn, når kloakledningerne bliver overbelastet.

Læs mere

Klimatilpasning

Klimaforandringerne er blevet virkelighed i Danmark. Det er de seneste års usædvanligt voldsomme skybrud eksempler på. I MT Højgaard har vi derfor en faglig enhed specialiseret i klimatilpasning, hvor vi rådgiver både offentlige instanser, forsyninger og private.

Læs mere

Miljøundersøgelser og miljørådgivning

Miljøundersøgelser og miljørådgivning i forbindelse med opførsel af bolig- og erhvervsbyggeri samt ved køb og salg af ejendomme.

Læs mere